chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đg Nguyễn Tất Thành - Xã Trưng Vương - TP.Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3816089

Fax: 0210 3816089

Email: chicucqltttinhphutho@gmail.com

Website: https://phutho.dms.gov.vn/