Nội quy tiếp công dân của Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ

Triển khai các quy định của pháp luật về tiếp công dân, Cục Quản lý thị trường ban hành Quyết định về nội quy tiếp công dân tại Ccucj.
/documents/53378/0/N%E1%BB%99i+quy+ti%E1%BA%BFp+c%C3%B4ng+d%C3%A2n.pdf/d205c4fd-0ce1-4b7c-b885-60d5cd46eef9
Phòng Thanh tra- Pháp chế