Chính sách

Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quyết định số 35/QĐ-CQLTT ngày 28/01/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ.